Forskning

Aktiv mot kreft har som mål at persontilpasset trening blir inkludert i kreftbehandlingen ved norske sykehus. Dette fordi det per i dag foreligger overbevisende dokumentasjon på at trening før, under og etter kreftbehandling gir bedre helse, livskvalitet og mestring, i tillegg til at det også er trygt når man tar hensyn til pasientens egne forutsetninger.

 

 

 

Kan fysisk aktivitet være en medisin som kan foreskrives? Det er dette vi undersøker i EBBA II.

Inger Thune

Overlege og forskningsgruppeleder, Oslo universitetssykehus

Aktiv mot kreft støtter forskning

Aktiv mot kreft støtter forskning på effekten av fysisk aktivitet for kreftpasienter både i Norge og internasjonalt. Disse forskningsprosjektene er med å gi oss ny viktig kunnskap om effekten av fysisk trening, samt hvilken type trening som kan gi best mulig effekt for ulike typer kreft og behandlingsstatus. Under finner du en oversikt over de forskningsprosjektene vi støtter i dag.

 

EBBA II. Effekt av daglig fysisk aktivitet for brystkreftpasienter

EBBA II (Energy Balance and Breast Cancer Aspects) er en nasjonal multisenterstudie (NBCG-14. www.nbcg.no), inkluderer pasienter ved Oslo Universitetssykehus OUS, St. Olavs hospital, og Vestre Viken HF, Drammen (NCT02240836). Hensikten er å studere hvorvidt daglig fysisk aktivitet før, under og etter behandling hos 600 brystkreftpasienter kan påvirke livskvalitet, tilbakefall og brystkreftoverlevelse. Studien er unik og er basert på et godt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Pasientene får 10 års oppfølging. Prosjektet, som ledes av overlege/professor Inger Thune, har fått totalt 6 millioner kroner over tre år.

TAST-studien. Testikkelkreft: Fysisk trening under cellegiftbehandling.

Det er viktig med kunnskap om hva som er trygg og god trening under cellegiftbehandling. I den såkalte TAST-studien studerte forskere fra Idrettshøgskolen og Oslo Universitetssykehus effekten av trening med høy intensitet hos testikkelkreftpasienter som fikk cellegift. Planen var å inkludere nærmere 100 pasienter, men prosjektet måtte avsluttes før, fordi det oppsto uheldige hendelser hos noen av pasientene i treningsgruppen. Dette kan ha vært tilfeldig, men foreløpig kan det heller ikke utelukkes at hendelsene har med treningen å gjøre. Før vi vet mer om hva som har vært årsaken kan vi ikke anbefale trening med høy intensitet til pasienter som er under cellegiftbehandling for testikkelkreft.

PHYS-CAN. Forskning på fysisk aktivitet og kreftrelatert fatigue.

Phys-Can Bergen er en delstudie i et internasjonalt samarbeid. Man ser på effekten av moderat versus høy treningsintensitet på kroppssammensetning, fysisk form

og muskelfunksjon hos brystkreftpasienter som får adjuvant cellegiftbehandling. Pasientene randomiseres til høy eller lav intensitetstrening. De som har lang reisevei inngår i en kontrollgruppe med ordinær behandling. Noen deltakere fra hver av de tre gruppene tas det biopsier av lårmuskel fra, for å studere underliggende mekanismer for nedsatt muskelfunksjon under behandling. Studiestart var desember 2016 og beregnes å være ferdig i 2019

Memorial Sloan Kettering Cancer Centre

Stiftelsene i Norge og USA – Aktiv mot kreft og AKTIV Against Cancer – samarbeider om å finansiere flere forskningsprosjekter ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. Aktiv mot kreft støtter forsker Lee Jones forskningsprosjekter ved Memorial Sloan Kettering Cancer Centre (MSKCC) i New York.  Lee Jones er professor innen fagfeltet trening og kreft og har i løpet av de siste femten årene etablert seg som en av verdens fremste forskere innen fysisk aktivitet og kreft – og nå har han tatt sitt arbeid et stort steg videre med grensesprengende resultater på hva fysisk aktivitet kan bety.

Til sammen støtter stiftelsene ”The Lee Jones Lab” under ledelse av Lee Jones, PhD med USD 3,3 mill.fordelt på tre prosjekter over fem år. Sykehuset er rangert som det beste kreftsykehuset i USA og behandler pasienter fra hele verden. Kavlifondet har gitt Aktiv mot kreft betydelige midler til ett av disse prosjektene som også inkluderer et stipend for norske forskere. For Aktiv mot kreft er det viktig å tilrettelegge for kunnskapsutveksling og bringe ny forskning tilbake til Norge og inn i Pusterommene.

Fotorettigheter: Memorial Sloan Kettering Cancer Centre

AKTIV pasientforløp

Dette er slik Aktiv mot kreft ønsker at trening skal inkluderes i pasientforløpet.

Klikk på bildet 

 

Oversikt over planlagte forskningsprosjekter

Aktiv mot kreft ønsker å bidra til økt fokus på trening og kreft og søker aktivt etter midler for å støtte planlagte forskningsprosjekter.

Overordnet mål er å undersøke hvilken effekt (neo)-adjuvant hormonbehandling som del av et kurativt behandlingsforløp har på muskulære mekanismer og fysisk form inkludert kardiorespiratorisk form hos pasienter med prostatakreft.

Overordnet mål er å undersøke om et fire måneder langt fysisk treningsprogram kan redusere nivå av fatigue og øke fysisk kapasitet, livskvalitet og arbeidsevne blant langtidsoverlevere etter brystkreft og lymfekreft med kronisk tretthet, sammenlignet med en lik gruppe pasienter som følger standard oppfølging.

Overordnet mål er å undersøke om de positive effektene som viste seg av trening på fysisk kapasitet og helserelatert livskvalitet umiddelbart etter operasjon vedvarer fem år etter.