Få persontilpasset trening inn som del av kreftbehandlingen – fra diagnosetidspunktet!

Aktiv mot kreft ønsker at alle kreftpasienter i hele landet skal ha samme utgangspunkt og mulighet til prehabilitering. For å få til dette trengs det både vilje og handling.

Vi ber derfor Helse- og omsorgskomiteen om å sikre følgende punkter gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2024:

  1. Stille krav til spesialisthelsetjenesten om å tilgjengeliggjøre Pusterom ved alle sykehus som tilbyr behandling og oppfølgning ved kreftsykdom.
  2. Alle kreftpasienter skal få informasjon og kunnskap om tilbudet med Pusterom gjennom en henvisning til oppstartssamtale på diagnosetidspunktet.
  3. Implementere tilbudet med Pusterom i pakkeforløp for kreft.
  4. Kreftpasienter må få 10-12 timer hos AKTIVinstruktør på resept etter endt behandling.

Henvisning til Pusterommet på diagnosetidspunktet
Aktiv mot kreft ønsker at alle som går gjennom kreftbehandling skal få persontilpasset trening inn som en del av sitt behandlingsopplegg. Derfor etablerer vi Pusterom på norske kreftsykehus. Pusterommet er et treningssenter hvor kreftpasienter kan trene før, under og etter kreftbehandling. Her kan brukerne både øke pulsen og pusten, men også få et pusterom fra en vanskelig hverdag.

Tilbudet har blitt og blir fortløpende etablert fordi forskning viser at persontilpasset trening kan være positivt for de aller fleste kreftpasienter – både før, under og etter behandling. Videre vet vi at en pasient i god fysisk form tåler kreftbehandling langt bedre, og det er også dokumentert at det gir reduserte utgifter i sykehusene i tillegg til betydelige samfunnsøkonomiske gevinster.

Det er et felles mål at kreftomsorgen i Norge skal bli enda bedre, og for å få til dette må det også rettes oppmerksomhet til pasientens psykososiale behov. Vi mener prehabilitering er nøkkelen til dette. Gjennom økt fokus på fysisk aktivitet allerede fra diagnosetidspunktet, sammen med kostholdsveiledning, røykeslutt- og LMS-kurs, og implementering av tilbudet i pakkeforløpet, kan man nyte godt av den store oppsiden trening har for kreftpasientene og kreftbehandlingen.

Implementering av tilbudet med Pusterom i pakkeforløp for kreft
Pusterom er etablert i alle helseregioner. Det er likevel store geografiske forskjeller i pasientenes tilgang til Pusterom, og med det også store ulikheter i hvorvidt kreftpasienter får henvisning til trening eller ikke. Aktiv mot kreft mener det er avgjørende at det settes av øremerkede midler til etablering av flere Pusterom. På den måten vil en enda større del av kreftpasientene få tilgang – uavhengig av hvor de bor og størrelse på lommeboken.

Aktiv mot kreft har også etablert Pusterommet LIVE hvor digitale treningsøkter sendes LIVE fra Pusterommet. Dette gjør også at kreftpasienter kan få veiledning og delta i trening selv om man er bosatt på et sted uten et Pusterom i dag.

Aktiv mot kreft mener det bør innføres et krav om etablering av Pusterom ved alle sykehus som tilbyr behandling og oppfølgning av kreft. Ved bygging av nye sykehus er det viktig å etablere en føring om at Pusterom videreføres i nytt bygg.  Vi anmoder i den anledning helse- og omsorgskomiteen om å be Helse- og omsorgsdepartementet om å innta krav om tilgang til Pusterom i styringsdokumentene til spesialisthelsetjenesten.

Gjeldende nasjonal kreftstrategi «Leve med kreft» gav et tydelig signal om at det skal legges til rette for at kreftpasientene skal få tilbud om tilrettelagt fysisk aktivitet i pasientforløpet. Videre er ett av tiltakene i handlingsplanen for fysisk aktivitet (2020-2029) at fysisk aktivitet skal innlemmes i relevante pakkeforløp og faglige retningslinjer. Dessverre ser vi at dette ikke skjer i dag.

  1. Resept på timer hos AKTIVinstruktør etter endt behandling
    I tillegg til å etablere og finansiere Pusterom har Aktiv mot kreft også vært initiativtaker sammen med Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus til opprettelsen av et deltidsstudium og valgfag for bachelorstudenter som heter ‘Trening og kreft’.

Studiet ble opprettet for å øke kunnskapen om trening for mennesker som har avsluttet kreftbehandling. Alle studenter som består, blir sertifiserte AKTIVinstruktører. Så langt har det siden oppstarten i 2014 blitt utdannet om lag 750 AKTIVinstruktører.

I dag er mange av disse instruktørene etablert i det private markedet. Dette skaper utfordringer for kreftpasienter som ønsker å fortsette med treningen etter endt behandling, men som ikke har økonomi til å betale for det selv. Resultatet blir et todelt helsevesen der størrelsen på lommeboken avgjør hvorvidt kreftpasienter får tilgang til den viktige kunnskapen de sertifiserte AKTIVinstruktørene har, også etter endt behandling. Det mener Aktiv mot kreft ikke bør være tilfelle i et land som Norge.

Se vårt høringsinnspill her:


Hva er Aktiv mot kreft?
Aktiv mot kreft er en norsk stiftelse som ble etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen i november 2007. Stiftelsen ledes av et svært kompetent styre, hvor Birger Magnus er styreleder. Administrasjonen består per i dag av tre personer.

Stiftelsens mål er å få persontilpasset trening inn som en del av kreftbehandlingen. Den jobber i hovedsak for å etablere tilrettelagte treningssentre Pusterom, på kreftsykehus i Norge. Det finnes i dag Pusterom på 21 sykehus i Norge.