Aktiv mot kreft har jobbet målrettet i 12 år nå for å få trening eller fysisk aktivitet inn som del av kreftbehandlingen. Og vi er på god vei, men ikke helt i mål – og det håper jeg dere kan hjelpe oss med. I Nasjonal kreftstrategi (2018-2022) står det at fysisk aktivitet BØR inkluderes i behandlingsoppleggene i større grad og at det er et mål at det skal legges til rette for tilbud om fysisk aktivitet i hele pasientforløpet.
Det er bra!

Så kom handlingsplanen for fysisk aktivitet nå før sommeren. Hvor det faktisk står at fysisk aktivitet SKAL integreres i relevante pakkeforløp og faglige retningslinjer.
Det er supert!

Nå ber vi dere hjelpe oss med at disse ordene blir til handling!
For det er først når det blir handling at det blir god og lik pasientbehandling. I hele landet.

Selv om vi i Norge har en av verdens beste helsetjenester er det fremdeles på mange områder for stor variasjon i behandlingen – det gjelder også på dette området.

Aktiv mot kreft har etablert Pusterom som tilbyr tilrettelagt trening for kreftpasienter på 16 sykehus i Norge og ønsker å fortsette med det til alle sykehus har fått Pusterom.

  • Det er altså ikke alle sykehus som har Pusterom eller tilsvarende treningstilbud.
  • Det er heller ingen automatikk eller rutine i at pasienter blir henvist til Pusterommet eller til trening.
  • Det er altså nesten helt tilfeldig om pasienten får vite om tilbudet.

Dette fører til sosial ulikhet i helsetilbudet, da det ofte er de mest ressurssterke som klarer å orientere seg i jungelen av tilbud.

Så all den tid trening IKKE er en integrert del av behandlingstilbudet opprettholdes denne ulikheten – både strukturelt og sosialt.

Effekten av fysisk aktivitet er godt kjent og godt dokumentert.

Pasienter som er fysisk aktive tåler behandlingen bedre.

Det reduserer bivirkninger, øker livskvaliteten og reduserer risiko for tilbakefall og følgesykdommer.

Det er også godt dokumentert at det gir reduserte utgifter i sykehusene og betydelige samfunnsøkonomiske gevinster.

Det er viktig – for alle parter. Og pasientene spesielt!

Så – for at ord skal bli til handling mener vi at trening må inn i pakkeforløp og retningslinjer på en slik måte at sykehusene blir målt på det. Det må stilles krav!

Først da vil dette prioriteres godt nok og bli et tilbud som gir lik pasientbehandling.

Dette er den sunneste og rimeligste medisinen vi som samfunn og dere som politikere kan gi norske kreftpasienter – det er dette jeg ber dere å hjelpe oss med:

Fysisk aktivitet må inn i kreftbehandlingen fra diagnosetidspunkt – og sykehusene må bli målt på det!