Vedtekter


Vedtekter – Aktiv mot kreft 

§ 1 Stiftelsens navn er Aktiv mot kreft.

§ 2 Stiftelsens formål er (i) å fremme fysisk aktivitet og (ii) å støtte kreftsaken. Formålet inkluderer initiering og deltakelse i prosjekter som antas å motvirke eller forebygge kreft eller bedre livskvaliteten hos personer som har kreft og deres pårørende.

§ 3 Stiftelsen etableres med en grunnkapital på kr. 100 000,-.

§ 4 Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§ 5 Stiftelsens styre vedtar utdelinger i overensstemmelse med stiftelsens formål. Vedtak kan fattes når mer enn halvparten av styret møter eller deltar i styrebehandlingen. Vedtak må være basert på flertall blant de styremedlemmer som deltar. Innkalling til styremøter skjer med minimum en ukes varsel.

§ 6 Styret skal bestå av 3 – 7 styremedlemmer. Stifter, som ikke er ansatt i stiftelsen, har krav på styreplass.

§ 7 Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Nytt styre utpekes av stifter og styreleder i fellesskap, eller, dersom dette ikke lar seg gjøre, av styret.

§ 8 Styrets arbeid reguleres nærmere i styreinstruksen. Styreinstruksen kan endres av styret ved alminnelig flertallsbeslutning.

§ 9 Styret og stifter i felleskap (dersom dette ikke lar seg gjøre, styret) kan ved enstemmig vedtak vedta avvikling av stiftelsen. Stiftelsens restkapital skal anvendes i tråd med stiftelsens formål etter bestemmelse av styret og stifter i fellesskap.