Effekt av fysisk trening under og etter cellegiftbehandling for testikkelkreftpasienter


Forsker: Lene Thorsen, Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling
Seksjon for klinisk kreftforskning og kompetanseutviking,  Avdeling for kreftbehandling, Kreft-, kirurgi og transplantasjonsklinikken, Oslo Universitetssykehus
Lene forsker på effekten av fysisk aktivitet under og etter cellegiftbehandling hos testikkelkreftpasienter. 

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant menn mellom 15 og 40 år. I 2008 ble det registrert 296 nye tilfeller i Norge. Med dagens behandling er 5 års overlevelse > 95 %. 

Pasienter som får cellegiftbehandling for testikkelkreft opplever ofte flere bivirkninger under og umiddelbart etter behandling. De vanligste er kvalme/brekninger, håravfall, vekttap, redusert muskelmasse, redusert hjerte- og lungekapasitet og tretthet. Sophie Fosså og medarbeider har undersøkt livskvalitet og funksjonsnivå hos testikkelkreft pasienter tre måneder etter avsluttet behandling og fant signifikant redusert global livskvalitet, fysisk funksjon, sosial funksjon og rollefunksjon. I tillegg fant de at pasientene var mer trette de første månedene etter behandling sammenlignet med tilstanden før behandling og et år etter behandling. 

En tverrsnittstudie gjennomført på Radiumhospitalet i 2007 viste at halvparten av testikkelkreft pasienter ikke møter Helsedirektoratets anbefalinger om å være aktiv 30 min hver dag eller mer, og 16 % reduserer sitt aktivitetsnivå etter behandling sammenlignet med før. 

Å være fysisk aktiv er gunstig for en rekke tilstander og sykdommer, bl.a. nedsatt muskelstyrke, kondisjon, overvekt, hypertensjon, hjerte og karsykdommer etc. Det er all grunn til å tro at dette ikke bare gjelder den generelle befolking, men også kurerte kreftpasienter som andre sykdomsgrupper. Fysisk aktivitet kan også bedre livskvalitet, og kan ha positiv innvirkning på mental helse og redusere fatigue. Effekten av trening på fysisk funksjon, fatigue og livskvalitet under og etter kreftbehandling er etter hvert godt dokumentert blant brystkreftpasienter. Svært få studier har imidlertid sett på effekt av fysisk trening under og etter behandling for testikkelkreft. Litteraturen viser derfor lite om hvilken form for trening som passer best for denne pasientgruppen, med hvilken intensitet pasientene bør trene på ulike tidspunkter i behandlingsforløpet og hvilken effekt de har av trening.

Med denne bakgrunn er målsettingen å:
1)    gjennomføre fokusgruppeintervjuer av testikkelkreftpasienter som nylig er ferdig med behandling for å få mer kjennskap om hva pasientene ønsker, hva de har tålt av aktivitet under ulike deler av behandling, deres erfaringer og meninger knyttet til trening under og etter behandling for testikkelkreft
2)    deretter gjennomføre en pilotstudie for å teste ut et treningsprogram basert på fysiologiske betraktninger om vedlikeholdstrening og opptrening under og etter testikkelkreftbehandling og pasientperspektiver fra pkt 1.
3)    deretter gjennomføre en randomisert intervensjonsstudie for å undersøke effekt av fysisk trening på ulike utfall som muskelstyrke, kondisjon, kroppssammensetning, funksjon, livskvalitet, fatigue, hormonprofil, lipidprofil mm (se under) under og etter behandling for testikkelkreft
4)    utarbeide anbefalinger om trening for testikkelkreftpasienter basert på resultatene

Komplett bakgrunnsbeskrivelse av dette forskningsprosjektet finner du her
Dette forskningsprosjektet støttes med NOK 3 mill. av Aktiv mot kreft/ Gjensidigestiftelsen